പാര്‍ശ്വം
Sep 14, 2008  0 നോട്ടം
ഇല+വെയില്‍=ഇളവെയില്‍
Apr 15, 2008  1 നോട്ടം
മാവ് പൂക്കുന്നതും,കായ്ക്കുന്നതും സ്വപ്നം കാണുമ്പോള്‍
Apr 13, 2008  1 നോട്ടം
മറ്റൊരാകാശം
Sep 18, 2006


  1 നോട്ടം
തേയിലക്കാട്‌


  0 നോട്ടം
ഹൃദയം നിറയെ


  0 നോട്ടം
നിറപ്പകര്‍ച്ച


  0 നോട്ടം
ഒളിഞ്ഞിരുന്നിങ്ങിനെ


  0 നോട്ടം
പച്ച പതിയുമ്പോള്‍


  0 നോട്ടം
ഈ പ്രിയഭൂമിയില്‍


  0 നോട്ടം
മഞ്ഞയുടെ മധുരം


  0 നോട്ടം
നെഞ്ചോരം


  0 നോട്ടം
മഞ്ഞുപൂക്കള്‍


  0 നോട്ടം
വഴിയോരത്ത്‌


  0 നോട്ടം
ആര്‍ദ്രമോരോന്നും


  0 നോട്ടം
ശാന്തമീ തടാകം


  0 നോട്ടം
മരമഹോല്‍സവം


  0 നോട്ടം
പച്ചയാം വിരിപ്പിട്ട...


  0 നോട്ടം
കാട്ടിലെ കൂട്‌


  0 നോട്ടം
ഞങ്ങളുടെ മുറ്റം


  0 നോട്ടം
മഞ്ഞിലൂടെ


  0 നോട്ടം
മൂന്നാര്‍


  0 നോട്ടം
ചന്ദ്രകളഭം ചാര്‍ത്തിയുറങ്ങും


  0 നോട്ടം
കാറ്ററിയാതെ കടലറിയാതെ


  1 നോട്ടം
ഹൃദയത്തിലൊളിപ്പിച്ചതെന്തേ?


  0 നോട്ടം
കണ്ടല്‍ക്കാട്‌


  0 നോട്ടം
ഇടത്താവളം


  0 നോട്ടം
കാഴ്ചക്കു കുറുകെ


  0 നോട്ടം
കിന്നരിപുഴയോരത്ത്‌


  0 നോട്ടം
അഴിമുഖം


  0 നോട്ടം
മുനക്കക്കടവ്‌


  0 നോട്ടം
ചേറ്റുവ


  0 നോട്ടം
അന്നമാണകിലസാരം


  0 നോട്ടം
നീരാടുവാന്‍


  0 നോട്ടം
ലഞ്ച്‌ ബ്രേക്ക്‌


  0 നോട്ടം
ഗജരാജയോഗം


  0 നോട്ടം
ചിത്രശിലാപാളികള്‍


  0 നോട്ടം
മനമുരുകുന്നു


  0 നോട്ടം
മഞ്ഞു പെയ്യുന്നു


  0 നോട്ടം
വനമനസ്സില്‍


  0 നോട്ടം
ആകെ കുളിര്‍ത്ത്‌


  0 നോട്ടം
മരമേറുന്നു,ഞാന്‍


  0 നോട്ടം
പക്ഷിയാവുന്നു,ഞാന്‍


  0 നോട്ടം
ജൈവതാളം


  0 നോട്ടം
മസനഗുഡി


  0 നോട്ടം
നെഞ്ചുപിളര്‍ന്നിങ്ങനെ


  0 നോട്ടം
വനാന്തരമേകാന്തം


  0 നോട്ടം
മഹാവനം


  0 നോട്ടം
തേക്കുകള്‍ പറയുന്നത്‌


  0 നോട്ടം
സഹ്യന്റെ മക്കള്‍


  0 നോട്ടം
nazeer kadikkad
kaymnazeer@yahoo.com
archive
september 2008